Службата по трудова медицина Фетекс Консулт ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2015.

Услугите, които предлагаме, включват:

 • Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд.
 • Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:
  • предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа
  • периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес
 • Извършване одит на работните места за установяване несъответствията с минималните изисквания на Наредба № 7/1999 г. на МТСП и МЗ
 • Извършване на аналитичен преглед на наличната вътрешно ведомствена документация и оценка съответствието й с нормативното законодателство по БЗР
 • Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите
 • Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика
 • Обучение  на органи по БЗР и извършващи инструктаж
 • Консултации по всякакви въпроси, касаещи опазване на здравето на работещите

Изпълнение на функциите на орган по БЗР при договорка с работодателя

Leave a Reply