Лабораторията извършва измерване на  фактори на работна среда и ел. безопасност.

Oбхватът на акредитация включва контрол на:

 1. Електрически уредби и съоръжения до 1000 V:
  • Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
  • Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност /Дефектно токови защити – Fi прекъсвачи/
  • Електрическо съпротивление на изолацията
  • Преходно съпротивление на защитна заземителна уредба
  • Преходно съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба
 2. Физични фактори на работна среда:
  • Осветление
  • Шум
  • Микроклимат
  • Вибрации
 3. Физико-химични фактори на работна среда:
  • Прах
 4. Химични фактори на работната среда
  • Химични агенти във въздуха на работната зона
 5. Климатични и вентилационни инсталации

Орган за Контрол от вид “С” е акредитиран от Изпълнителна Агенция “Българска Служба за Акредитация” със СЕРТИФИКАТ Рег. номер 135 ОКС валиден до 31.01.2021 г., съгласно БДС EN ISO / IEC 17020:2012.

Leave a Reply