Фетекс Консулт разработва HACCP системи за управление на безопасността на хранителните продукти чрез анализ и контрол на биологичните, химичните и физическите рискове. Това е система от процедури в произ­водствения цикъл на храните, която елиминира възможните рискове за човешкия организъм. В сравнение с традиционния метод на инспектиране на характеристиките на продукцията само в определен период от време, НАССР представлява динамична и активна система. Тя е насочена към идентифициране на потенциалните рискове и тяхното елиминиране или намаляване до приемливо равнище, така че да не провокират възникването на реални проблеми.

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS – Анализ на опасностите и контрол на критичните точки

Безопасността на хранителните продукти се превърна в проблем с глобална значимост за потребителите и всички организации от хранително-вкусовата промишленост.

Съществуват стандарти, методи за контрол и нормативни разпоредби, които са разработени и установени с цел повишаване на безопасността на продукцията на хранително-вкусовата промишленост. До този момент най-ефективният метод за контрол на рисковете за безопасността на хранителните продукти е НАССР (Анализ на Опасностите и Контрол на Критичните Точки).

Leave a Reply